piątek, 01 lipiec 2022

Cele działania

    Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty i wychowania.

    Stowarzyszenie realizuje swój cel główny, w szczególności poprzez:
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez działania prowadzące do poszerzenia oferty edukacyjnej tych społeczności;
- organizowanie i uczestnictwo we współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi na terenie Polski i poza jej granicami;
- planowanie i organizowanie szkolnej i pozaszkolnej działalności oświatowej, w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz aktywizacji zawodowej młodzieży, w tym:
    a) organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
    b) wspomaganie działalności edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży,
    c) organizowanie i prowadzenie programów profilaktyczno - wychowawczych przeciwdziałających uzależnieniom dzieci i młodzieży;
- organizowanie różnorodnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, połączonych z zajęciami oświatowymi;
- popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty i wychowania poprzez organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych;
- wszechstronna pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
- wydawanie książek, czasopism, broszur oraz prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej związanej z celami stowarzyszenia;
- prowadzenie placówek oświatowych i kształcenia: w tym:
    a) placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej oraz placówek kształcenia ustawicznego umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie umiejętności, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
    b) poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych,
    c) zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli,
    d) bibliotek pedagogicznych;
- prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych, w tym w szczególności prowadzenie poradnictwa dla nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie funkcjonowania systemu oświaty;
- prowadzenie innych form działalności, służących wzbogaceniu możliwości edukacyjnych i wychowawczych.

 

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.