wtorek, 21 styczeń 2020

Skuteczna pomoc PMSO w pozyskiwaniu funduszy unijnych

  • Kategoria: Aktualności

         "Przestrzeń Możliwości" Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Rzeszowie (PMSO) dzieląc się swoimi doświadczeniami w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - po ukazaniu się październikowych i listopadowych list oceny projektów z osi priorytetowej 12, działań: 12.1 i 12.2 województwa lubelskiego - może pochwalić się kolejnymi sukcesami i rosnącą skutecznością działania.

 
        Jednym z naszych pierwszych działań w pozyskaniu środków finansowych z funduszy unijnych, było wspólne z gminą przygotowanie wniosku w związku z ogłoszonym regulaminem konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej na: adaptację, zapewnienie bieżącego funkcjonowania oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne trzech nowoutworzonych grup przedszkolnych, oraz na realizację zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla ponad 120 przedszkolaków na terenie województwa podkarpackiego.

W projekcie tym PMSO występowało jako Partner beneficjenta - gminy.


Wniosek ten
dzięki dużemu zaangażowaniu na etapie tworzenia, jak i w toku negocjacji z Urzędem Marszałkowskim, zarówno ze strony gminy jak i naszych członków spełnił wszelkie kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz został wybrany do dofinansowania z pierwszej dziesiątki listy rankingowej (na 60 wniosków wybranych do dofinansowania).

Wartość projektu 1 000 000 zł, w tym kwota otrzymanego dofinansowania 850 000 zł.


W ramach podjętych w roku 2017 działań pomagaliśmy kilku gminom i miastom, głównie z województwa lubelskiego w zdobyciu funduszy m.in. na:

  • wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni komputerowych,
  • podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
  • organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, matematyczno - przyrodniczych, języków obcych), w tym tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 
        Jak wspomnieliśmy na wstępie, ostatnio ukazały się dwie listy rankingowe osi priorytetowej 12 województwa lubelskiego.       

1.         W związku z rozstrzygnięciem konkursu z Działania 12.1 Edukacja przedszkolna wniosek, w którym występuje nasze stowarzyszenie jako Partner miasta (beneficjenta) spełnił wszelkie kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz został wybrany do dofinansowania (z pierwszej piątki listy rankingowej na blisko 30 projektów).

W założeniach projektu przewidziano: adaptację pomieszczenia na nowotworzoną grupę przedszkolną, zapewnienie bieżącego funkcjonowania oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowotworzonej grupy przedszkolnej, oraz na realizację zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 95 przedszkolaków na terenie województwa lubelskiego.

Wartość projektu to ponad 490 000 zł, w tym kwota dofinansowania to ponad 420 000 zł.

2.         W związku z rozstrzygnięciem konkursu z Działania 12.2 Kształcenie ogólne wniosek, przy tworzeniu którego pomagaliśmy spełnił wszelkie kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz został wybrany do dofinansowania.

W założeniach projektu przewidziano: wyposażenie pracowni szkolnych dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy: ICT, matematyczno-przyrodniczych oraz z języków obcych, a także organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wartość projektu to ponad 450 000 zł, w tym kwota dofinansowania to ponad 410 000 zł. 


        Jak widać po raz kolejny dzięki staraniom m.in. członków naszego stowarzyszenia udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe na rozwój oświaty w środowiskach lokalnych.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym ze strony Stowarzyszenia za skuteczną realizację celu głównego naszej organizacji.

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.