środa, 08 grudzień 2021

Skuteczna pomoc PMSO w pozyskiwaniu funduszy unijnych

        "PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI" Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Rzeszowie (PMSO) chętnie i nieodpłatnie dzieli się swoimi doświadczeniami w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Dzięki naszym staraniom,  wartość projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, z których skorzystały samorządy wyniosła dotąd łącznie 2 300 000 złotych.


        Po ukazaniu się w 2018 roku październikowych i listopadowych list oceny projektów z osi priorytetowej 12, działań: 12.1 i 12.2 województwa lubelskiego - możemy pochwalić się kolejnymi sukcesami i rosnącą skutecznością działania.

         Jak widać - po raz kolejny - dzięki staraniom członków naszego Stowarzyszenia udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe na rozwój oświaty w środowiskach lokalnych.       

        Już od 2016 roku uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach o tematyce prawidłowego przygotowania wniosków i prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - organizowanych m.in. przez urzędy marszałkowskie.

        Pozwala to naszym członkom w toku tworzenia i współrealizacji projektów na dokładne spełnianie wymagań przewidzianych regulaminem projektu oraz wytycznymi programowymi.

        Za otrzymane pieniądze samorządy: odremontowały budynki przedszkolne, zakupiły wiele pomocy dydaktycznych i zabawek, sprzętu informatycznego i multimedialnego. W okresach realizacji projektów środki wspólnotowe pozwoliły na pokryie wynagrodzenie nauczycieli oraz specjalistów, w tym prowadzących zajęcia z dziećmi przedszkolnymi i uczniami szkół. Ponadto zakupiono dla dzieci przedszkolnych nowe doposażenie placów zabaw.

         PMSO jest doświadczonym i rzetelnym realizatorem projektów współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2016 - 2020. Ocena naszego potencjału i doświadczenia dokonywana przez urzędy marszałkowskie wynosi 100%, za co projekty w tym kryterium uzyskują maksimum punktów. 

        Na etapie pisania wniosku pomagamy pilnować zapisów regulaminu konkursu i wytycznych, aby składany do urzędu marszałkowskiego wniosek spełniał wszystkie wymogi. Dokładamy wszelkich starań aby wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację warunków formalnych, jak i ocenę formalno-merytoryczną. Służymy również doświadczeniem w negocjacjach przed zakończeniem oceny wniosku.
        Na etapie realizacji projektu - jako partner beneficjenta - posiadamy wieloletnie doświadczenie, zarówno w spełnianiu wymagań partnerstwa przewidzianych w art.33 ustawy wdrożeniowej, jak i w osiąganiu wskaźników, za które jesteśmy odpowiedzialni.

        Dzięki współrealizacji już kilku projektów (opisanych z zakładce PROJEKTY), w toku pisania wniosków i realizacji projektów chętnie dzielimy się doświadczeniami w rozwiązywaniu pojawiających się trudności. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym ze strony Stowarzyszenia za skuteczną realizację celu głównego naszej organizacji.

Partnerzy

 

  

O Stowarzyszeniu

ADRES: ul. Podwisłocze 36/65, 35-309 Rzeszów
TEL ZARZĄD:   502 125 090
TEL BIURO:     503 665 909
KRS: 0000 62 65 99
NIP: 813 372 38 71
e-mail: przestrzen.mozliwosci.soΘgmail.com

Jesteśmy po to by pomagać dzieciom, młodzieży
i dorosłym rozwijać swój potencjał.